Tại sao trên đường ray tàu hỏa lại có nhiều đá dăm

Mình muốn biết tại sao trên mặt đường ray tàu hỏa lại rải nhiều đá dăm?