Tại sao trên đường ray tàu hỏa lại có nhiều đá dăm

Mình muốn biết tại sao trên mặt đường ray tàu hỏa lại rải nhiều đá dăm?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

13 − three =