One Reply to “Chì trong son môi có độc không?”

  1. Thu Hà

    Hình như chì tạo sự liên kết, kết dính đó bạn. Giữ được lâu trên môi. chắc ít có thể không sao. Bạn mua son môi nên chọn các thương hiệu nổi tiếng chút

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three − three =