Tại sao người thì có má lúm đồng tiền, người thì không có?

Xin hỏi má lúm đồng tiền có phải do di truyền mới có hay không? Sao có người thì có mà có người lại không?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

19 − ten =